كلبه دخی ها سلام بچه ها به وبلاگم خوش اومدین كپی برا همه آزاده ولی یه شرط داره شرطشم اینه كه نظر بدین خخخخ http://dokhmaljooon.mihanblog.com 2018-02-19T00:09:42+01:00 text/html 2018-02-15T07:41:24+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم عكس http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/109 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بگیدددددددددددددد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سیبببببببببببببببببببببب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و چیك</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خوب یه عكس خوجمل گرفتم ازتون واس عید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440//10.jpg"></font> text/html 2018-02-04T18:24:06+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم فورییییییییییییییییییییییییی http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/107 <font face="Mihan-Iransans" size="3">وجدانا فقط 2 دقیقه وقت بزار اینو بخون</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میدونم كه مطالبم فقط نیگاه میكنیو میری &nbsp;ولی این ارزش خوندنو داره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">باعث از بین رفتن فساد تو جامعمون میشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بخون!</font></div><div><img width="387" height="689" class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8174956084/IMG_20150305_WA0024_1425507623075.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8174956084/IMG_20150305_WA0024_1425507623075.jpg"></div> text/html 2018-02-02T11:23:10+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم بخونننننننننننننننننننننننننننننننن و بچاااااااااااااااپ http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/106 <font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام خوبین</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تازه اینو گرفتم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">گفته بفرستم , منم فرستادم : تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><span style="line-height: 18px; text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست </span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">منتظر یک معجزه باش</span><br style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">برا من نیست ولی فرستادم</span><br style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان&nbsp;</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-01-26T08:33:16+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم نظر بدینننن http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/103 <font face="Mihan-Iransans" size="4">آقا نمیشه كه</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">من هر روز دارم &nbsp; مطلب میذارم شمام &nbsp;فقط بیا نیگاه میكنی و میری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">باو میدونی چقدرررررررررررررررررررررررررررررر سختههههههه از درسات بزنی بیای اینجا &nbsp;(نه اینكه من از &nbsp;خدا خواستمه خخخ)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">به هر حالللل یا نظر میدییییییننننننننننن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یااا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برو پایین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برووو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برو دیگه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">كنجكاو شدی الان؟؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یا &nbsp;تا 3 میشمارم نظر بدین خخخخخخخخخخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div> text/html 2018-01-26T07:56:34+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم بخون عمل كن http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/102 <img src="http://www.folder98.ir/1396/01/1497616625.jpg" alt="" width="462" height="395"> text/html 2018-01-24T12:17:00+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم بدوییید بیایییید ببینیییییییددددددددد http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/100 <font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"> بخدا لایك ندید&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">باهاتون قهر میكنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">&nbsp;نظرم بدید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">خب میریم سر &nbsp;عكسایه خوجمل امروز</font></div><div><br></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/16.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/42342.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/5.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/57575.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/5gfdgf.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/64644.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/7557.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/hghg.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/llllllllllllllllll.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/t664646.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/trftertttt64r6re6r.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div>خب تموم شد&nbsp;</div><div><br></div><div>اگه خوشتون اومد نظر بدید</div><div><br></div><div>تازههههههههههه اگه خواستین &nbsp;از اینا استفاده كنید &nbsp;باس به من بگید و &nbsp;لینك آدرس وبلاگمو بزنید تو سایت خواهشا&nbsp;</div><div>و تازه اسم سایتم بگید تا &nbsp;تو لینكش كنم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2018-01-23T15:53:46+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم ببخشید http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/99 <font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">سلامممم عزیزان</font><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">شرمنده نبودم یه سری مشكلات درسی و غیره داشتم</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">متاسفم :((((((</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">معذرت میخوام:(((((</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">&nbsp;ولی از الان به بعد من هستم و شمااا و پستای دخملونه مننننننننن</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">:))))</font></div><div><font size="3" color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans">خخخخخ</font></div><div><br></div> text/html 2016-10-20T07:07:25+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم محرم http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/98 <font size="7" face="arial, helvetica, sans-serif">محرم را به همگی تسلیت میگویم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> text/html 2016-09-11T17:38:19+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم واقعیت مهممممم!!!! http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/97 <img src="http://8pic.ir/images/qjqcwcde6t21n50a28vo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="438" hspace="0" vspace="0" width="397"> text/html 2016-09-11T17:36:16+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم رباااااااااااااا http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/96 <img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13001927-4074-l.jpg" alt="در قراردادهای اقتصادی حتما با متخصصین دینی مشورت کنید. کپی برداری آزاد است." class="image_one_class" title="در قراردادهای اقتصادی حتما با متخصصین دینی مشورت کنید. کپی برداری آزاد است." border="0"><div><br><div><h1 class="photo_one_title" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff0000" size="5" face="impact">در قراردادهای اقتصادی حتما با متخصصین دینی مشورت کنید. کپی</font></h1><h1 class="photo_one_title" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;"><font face="impact"><br></font></h1><h1 class="photo_one_title" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff0000" size="5" face="impact">&nbsp;برداری آزاد است.</font></h1><div><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></div><div class="photo_one_recom_photo" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: right; background-color: rgb(187, 203, 185);"></div></div></div> text/html 2016-09-11T17:32:26+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم (-: (-: http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/95 <img src="http://s5.picofile.com/file/8146799618/4453133745674.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8146799618/4453133745674.jpg" align="bottom" hspace="4" border="0" vspace="4"> <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/9575420-4306-l.jpg" alt="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/9575420-4306-l.jpg" align="bottom" height="399" hspace="4" border="0" vspace="4" width="399"></div> text/html 2016-08-16T09:24:19+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم معنیشو میدونی؟؟؟ بگو!!!!! http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/94 <font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ffcc00">سلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم</font><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#33cc00">خوبییییییییییییییییییییییییییین</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">از نظراتتون ممنونمممممممممممم</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">راستی &nbsp;كیا معنی كوفت رو میدونن؟</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">&nbsp;من میدونم ولی نمیگم &nbsp;خودتون بگید خخخخخ</font></div> text/html 2016-08-04T11:26:05+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم دخملاااااااا http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/93 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#3333ff">روز همه دخیا گل مبارك باشه</font><div><br></div><div><font size="7"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div> text/html 2016-08-01T11:45:27+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم كدومش؟؟؟ http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/92 <img style="margin-top: 54px;" id="irc_mi" class="irc_mut" src="http://www.8pic.ir/images/41583195804790711401.jpg" width="495" height="285"> text/html 2016-08-01T11:45:09+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم كدومش؟؟؟ http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/91 <img style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" class="irc_mut" src="http://axgig.com/images/70994067603922124814.jpg" width="399" height="393">